Πρόγραμμα COST: Συλλογικός τόμος για τη συμμετοχική έρευνα στο πεδίο της ΚΑΠΑ-Π (ελεύθερη πρόσβαση)

Roth, M., Alfandari, R. and Crous, G. (επιμ.), Participatory Research on Child Maltreatment with Children and Adult Survivors, Emerald Publishing Limited, Bingley

Περισσότερα