logo ich
Νοέμβριος 2019 - Ιούνιος 2021

CAN-MDS II: Από το Σχεδιασμό στην Εφαρμογή

Το CAN-MDS (Συντονισμένη απόκριση στην κακοποίηση-παραμέληση των παιδιών μέσω ενός ελάχιστου συνόλου δεδομένων) είναι το προϊόν μιας πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη ενός συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης και διαχείρισης περιπτώσεων κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών, το οποίο προτείνει τη υιοθέτηση κοινής μεθοδολογίας και διαδικασιών συλλογής και διαχείρισης δεδομένων μεταξύ τομέων, υπηρεσιών και επαγγελματιών σε κάθε χώρα, αλλά και συγκεντρωτικών δεδομένων μεταξύ χωρών (Coordinated Response to Child Abuse & Neglect via Minimum Data Set-JUST/2012/DAP/AG/3250). Στόχος του συστήματος είναι α. να παρέχει πληροφορία για δράση που συνδέεται με πρωτοβουλίες για τη Δημόσια Υγεία ολοκληρωμένη, να παρέχει, δηλαδή, αξιόπιστη και συγκρίσιμη -σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο- πληροφορία που συλλέγεται βάσει της απόκρισης των υπηρεσιών σε μεμονωμένες περιπτώσεις παιδιών (φερόμενων ως) θυμάτων ΚαΠα, τα οποία, λόγω της ΚαΠα ή για άλλο λόγο, χρησιμοποιούν ή έχουν χρησιμοποιήσει κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας ή/και ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, δικαστικές υπηρεσίες ή/και υπηρεσίες δημόσιας τάξης και β. να παρέχει πληροφορία για χρήση που συνδέεται με την παρακολούθηση της πορείας μεμονωμένων περιπτώσεων ΚαΠα-Π, να λειτουργήσει, δηλαδή, για τους/τις επαγγελματίες χρήστες/-ριες του CAN-MDS ως ένα έτοιμο-προς-χρήση- εργαλείο που θα παρέχει χρηστική πληροφορία για την αξιολόγηση, τη διερεύνηση και την παρακολούθηση της πορείας των παιδιών θυμάτων ΚαΠα ή/και των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο (επανα-)θυματοποίησης, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και εφαρμόζοντας τον απαιτούμενο κώδικα δεοντολογίας κατά τη συλλογή και τη διαχείριση των σχετικών δεδομένων. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης CAN-MDS αναλύονται στο CAN-MDS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ.

Το πρόγραμμα «CAN-MDS II: Aπό το σχεδιασμό στην εφαρμογή» στοχεύει να δοκιμάσει πιλοτικά το σύστημα CAN-MDS σε έξι χώρες της ΕΕ, σε πραγματικές συνθήκες, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσο το σύστημα μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της αναφοράς περιπτώσεων ΚαΠα-π από την πλευρά των επαγγελματιών· να λειτουργήσει ως κανάλι επικοινωνίας μεταξύ υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς τομείς, διευκολύνοντας το έργο των επαγγελματιών της πρώτης γραμμής σε επίπεδο περίπτωσης· να παρέχει ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες βάσει περιπτώσεων για παιδιά που έχουν απευθυνθεί σε υπηρεσίες προστασίας του παιδιού ή έχουν έρθει σε επαφή με συναφή ενδιαφερόμενα μέρη (από τους χώρους της εκπαίδευσης, της υγείας, της ψυχικής υγείας, της πρόνοιας, της δημόσιας τάξης και της δικαιοσύνης ή σχετικών ΜΚΟ). Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής αναμένεται να στηρίξουν την εφαρμογή πολιτικής υιοθέτησης ενιαίας διατομεακής και διεπιστημονικής επιτήρησης της ΚαΠα-π σε μόνιμη βάση στις χώρες της ΕΕ. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει:

 • να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων, εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται με ή/και για τα παιδιά στην υποβολή αναφορών και την καταγραφή περιστατικών ΚαΠα-π·
 • μέσα από την πιλοτική εφαρμογή του CAN-MDS σε πραγματικές συνθήκες
 • να βελτιώσει την συνεργασία των επαγγελματιών εντός και μεταξύ τομέων που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών σε παιδιά, να οδηγήσει στον αποτελεσματικότερο εντοπισμό περιστατικών και την αύξηση των αναφορών και να διευκολύνει τη διαχείριση περιπτώσεων ΚαΠα-π,
 • να παρέχει βασικά και αξιόπιστα δεδομένα για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την υποβολή αναφορών, την παραπομπή, τη διερεύνηση, το χειρισμό και την παρακολούθηση μεμονωμένων περιπτώσεων ΚαΠα-π
 • να παρέχει -σε επίπεδο γενικού πληθυσμού- συγκεντρωτικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον έγκαιρο εντοπισμό τάσεων όσον αφορά την ΚαΠα-π σε εθνικό επίπεδο, την αποτύπωση της απόκρισης των υπηρεσιών και την ανάπτυξη σχετικών πολιτικών για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και διαχείριση του προβλήματος.

 

Νοέμβριος 2019 - Μάρτιος 2021

PROCHILD - Προστασία και υποστήριξη κακοποιημένων παιδιών μέσα από διεπιστημονική/διακλαδική παρέμβαση

Το πρόγραμμα PROCHILD έχει στόχο να δημιουργήσει ένα διεπιστημονικό ολοκληρωμένο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ φορέων που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της βίας ενάντια στα παιδιά το οποίο θα διαχειριστεί προβλήματα σχετικά με την υποαναφορά των περιστατικών κακοποίησης και τον κατακερματισμό των υπηρεσιών και θα επιδιώξει μια ολοκληρωμένη κοινή προσέγγιση βασισμένη στις συμπληρωματικές δεξιότητες των επαγγελματιών και στο βέλτιστο συμφέρον των παιδιών.

Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται η χαρτογράφηση καλών πρακτικών για την ολοκληρωμένη προστασία και υποστήριξη των παιδιών, καθώς και των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών, ο ορισμός των αιτιών που σχετίζονται με τη βία ενάντια στα παιδιά και τη ψυχική υγεία των γονέων, ο προσδιορισμός κριτηρίων για την πρώιμη αναγνώριση της βίας, η ποιοτική αποτίμηση των υπηρεσιών προστασίας και υποστήριξης και του σχετικού υλικού ευαισθητοποίησης, ο ορισμός κοινών πρωτοκόλλων, η δημιουργία ευρωπαϊκού διεπιστημονικο/ διατομεακού μοντέλου και εκπαιδευτικού υλικού για τους επαγγελματίες των υπηρεσιών κ.ά.

Στις ομάδες που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα PROCHILD περιλαμβάνονται επαγγελματίες της παιδικής προστασίας (κοινωνικές υπηρεσίες/υγεία, αστυνομία, δικαστικές αρχές) και εκπαιδευτικοί, φοιτητές/φοιτήτριες ανωτάτων σχολών αλλά και οι πολίτες εν γένει.

Το έργο PROCHILD αναμένει στα αποτελέσματά του, μετά την ολοκλήρωσή του, βελτιωμένη ολοκληρωμένη προσέγγιση και διεπιστημονικότητα των υπηρεσιών προστασίας και υποστήριξης, βελτιωμένες δεξιότητες των επαγγελματιών στην αναγνώριση, την αναφορά περιστατικών και την υποστήριξη των παιδιών θυμάτων, πρωτόκολλα για τη διαχείριση των υφιστάμενων κενών στην ολοκληρωμένη παρέμβαση, βελτιωμένα συστήματα προστασίας και φροντίδας με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών και συνολική ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βία ενάντια στα παιδιά.

Στο έργο PROCHILD συντονιστής είναι το Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας (Ιταλία) ενώ εταίροι, εκτός από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Φινλανδίας (Terveyden Ja Hyvinvoinnin Laitos – THL), η Φωνή του Παιδιού (La Voix de l'Enfant – LVDE) στη Γαλλία, το Διεθνές Ινστιτούτο IARS του Ηνωμένου Βασιλείου και το Καθολικό Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Βόρειου Ρήνου-Βεστφαλίας (Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen) στη Γερμανία.

Ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.prochildproject.org 

Υλικό Προγράμματος

Προστασία και Υποστήριξη Κακοποιημένων Παιδιών μέσα από Διεπιστημονική Παρέμβαση – Φυλλάδιο

Ιανουάριος 2018 - Ιανουάριος 2020

ASOP4G - Συμμαχία για τα παιδιά σε κίνηση: πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος), το Πανεπιστήμιο Kazimieras Simonavičius (Λιθουανία) και η οργάνωση Defence for Children International-Italia (Ιταλία) συμμετείχαν στο έργο με τίτλο “Alliance for children on the Move: Standard Operating Procedures for Guardians” - ASOP4G [REC-CHILD-AG-2016/764244-ASOP4G] (Συμμαχία για τα παιδιά σε κίνηση: Πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους), με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014-2020). Το έργο αυτό ξεκίνησε στις 08/01/2018 και αναμένεται να τελειώσει στις 07/01/2020.

Το πρόγραμμα ASOP4G είχε τους εξής στόχους: να δημιουργήσει και να θέσει ενιαία πρότυπα λειτουργίας όσον αφορά την επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων· να ενισχύσει τις ικανότητες των επιτρόπων σε σχέση με τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, προκειμένου να προστατέψουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων· να προωθήσει τη διατομεακή συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των επαγγελματιών συμβάλλοντας έτσι σε ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα παιδικής προστασίας· και, τέλος, να διαφυλάξει την προστασία των παιδιών σε περιπτώσεις διασυνοριακής μετακίνησής τους.

Το πρόγραμμα απαρτίστηκε κυρίως από τις ακόλουθες δράσεις:

 • Δικτύωση φορέων και επαγγελματιών
 • Εκτίμηση αναγκών παιδιών και επιτρόπων
 • Σχεδιασμός εγχειριδίου για την προτυποποίηση των διαδικασιών δράσης των επιτρόπων
 • Δημιουργία ευρετηρίου εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας σχετικής με ζητήματα ασύλου, μετανάστευσης και παιδικής προστασίας
 • Δημιουργία πρωτοκόλλου διακρατικής συνεργασίας επιτρόπων για περιπτώσεις διασυνοριακής μετακίνησης ή αγνοούμενων παιδιών
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με στόχο την επιμόρφωση των επιτρόπων
 • Σύνταξη εγχειριδίου εκπαιδευτών και επιμόρφωση εκπαιδευτών
 • Διαδικασία πιστοποίησης επιτρόπων
 • Εργαστήρι για επαγγελματίες στο χώρο του ασύλου, της μετανάστευσης, της κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης και της υγείας που έρχονται σε επαφή με ασυνόδευτους ανηλίκους
 • 8μηνη πιλοτική εφαρμογή της προτυποποίησης διαδικασιών δράσης και εκπαίδευση επιτρόπων
 • Δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων, με θέμα το ρόλο του επιτρόπου και τα δικαιώματα των παιδιών, για παιδιά και επαγγελματίες οι οποίοι έρχονται σε επαφή με ασυνόδευτους ανηλίκους
 • Σχεδιασμός ιστότοπου και αξιοποίηση άλλων μέσων διάδοσης των δράσεων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος
 • Αξιολόγηση των δράσεων του προγράμματος

Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο του προγράμματος ASOP4G συμμετείχαν και παιδιά εκφράζοντας τις ανάγκες τους και συμβάλλοντας στο σχεδιασμό του υλικού που απευθύνεται στους επιτρόπους.

Εν κατακλείδι, στο πλαίσιο του έργου ASOP4G αναμένεται να ενισχυθούν οι γνώσεις και δεξιότητες των επιτρόπων ασυνόδευτων ανηλίκων και παράλληλα, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων, να εδραιωθεί ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα παιδικής προστασίας που θα διασφαλίζει το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών, και πιο συγκεκριμένα των παιδιών προσφύγων και μεταναστών.

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://asop4g.eu/

Υλικό Προγράμματος:

Ευρετήριο Διεθνούς, Eυρωπαϊκής και Eθνικής Nομοθεσίας σχετικά με τα ασυνόδευτα παιδιά

Εγχειρίδιο για τις πρότυπες διαδικασίες και κατευθύνσεις για επιτρόπους

Πρακτικός οδηγός για τον εκπαιδευτή και την εκπαιδεύτρια επιτρόπων ασυνόδευτων παιδιών

Ελληνόγλωσσο φυλλάδιο για την επιτροπεία των ασυνόδευτων παιδιών

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Επιτρόπων

Διαδικασία πιστοποίησης Επιτρόπων

Πολύγλωσσο φυλλάδιο για την επιτροπεία των ασυνόδευτων παιδιών – Multilingual brochure for children about the role of the guardian

Training Module

Needs Assessments Report – Greece

Handbook on Standard Operating Procedures for Guardians

Trainers’ Manual

Index of Legislation Relating to Unaccompanied Children

Accreditation Procedures for Guardians

 

Ιανουάριος 2017 - Σεπτέμβριος 2018

Breaking the Barriers II - Σπάζοντας τα Φράγματα της Ιδρυματοποίησης 2

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και είχε διάρκεια 18 μήνες. Αποτέλεσε συνέχεια προηγούμενης δράσης στο πλαίσιο του Erasmus+. Στο πλαίσιό του το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας συνεργάστηκαν με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Δυτικής Ελλάδα και το Ίδρυμα στα Λεχαινά Ηλείας, όπου παρέμβηκε η ομάδα των εθελοντών του έργου.

Οι εθελοντές βοήθησαν την ήδη υπάρχουσα επιστημονική ομάδα στο Ίδρυμα των Λεχαινών, απόρροια της συνεργασίας της Διεύθυνσης με τη ΜΚΟ LUMOS, την οποία απάρτιζαν 1 ψυχολόγος, 1 λογοθεραπεύτρια, 1 κοινωνική λειτουργός και 3 φροντιστές, καθώς βέβαια και το μόνιμο προσωπικό του ιδρύματος, και η οποία συγκροτήθηκε το 2016.

Το Ίδρυμα των Λεχαινών φιλοξενούσε 52 άτομα με αναπηρίες, τα οποία εισήχθησαν εκεί ανήλικα, υπό αμφίβολες συνθήκες και με σοβαρές ανησυχίες για το σεβασμό των δικαιωμάτων τους και τον τρόπο ζωής τους καθημερινά. Το Πρόγραμμα Αποϊδρυματοποίησης του ΙΥΠ και του LUMOS στόχο είχε να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής αυτών των ατόμων, να εξασφαλίσει το σεβασμό στα δικαιώματά τους, να καλλιεργήσει τις δυνατότητές τους για κοινωνικές δεξιότητες και να οδηγήσει στον απώτερο σκοπό που είναι η μετάβαση σε μια φροντίδα κοινοτική και όχι ιδρυματική. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο παρέμβασης η συνεισφορά των εθελοντών κρίθηκε σημαντική.

Οι εθελοντές προήλθαν από τις οργανώσεις Fédération régionale Familles Rurales des Pays de la Loire, Γαλλία, STRANAIDEA Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus, Ιταλία, Asociacion de Personas con Discapacidad Verdiblanca, Ισπανία, ALLIANSIN KEHITTAMISPALVELUT, Φινλανδία.

Στόχος του έργου ήταν η βελτίωση των συνθηκών ζωής των ατόμων με αναπηρία που ζούσαν στο ίδρυμα των Λεχαινών, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση της τοπικής κοινότητας πάνω σε ζητήματα αναπηρίας και ανθρώπινα δικαιώματα και η προώθηση του εθελοντισμού. Οι εθελοντές αυτοί μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στις εκπαιδευτικές δράσεις ή τις δραστηριότητες αναψυχής των φιλοξενουμένων, να συμμετέχουν σε εκδρομές και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες εξόδων και να βοηθούν στην ενσωμάτωση των φιλοξενουμένων, των αναγκών τους αλλά και της ιδέας του εθελοντισμού στην τοπική κοινότητα και στον γενικότερο διάλογο τής εν λόγω παρέμβασης με την κοινωνία.

Μέσω της εμπειρίας των εθελοντών στο Κέντρο Λεχαινών ικανοποιείται και το αίτημα για μαθησιακή διαδικασία που θέτει το πρόγραμμα EVS.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://evsinlechaina.wordpress.com/

Οκτώβριος 2013 - Αύγουστος 2016

SESN - Νοτιοανατολικό Δίχτυ Προστασίας

Πρόληψη της εμπορίας παιδιών και προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Το παρόν Πρόγραμμα διήκεσε 24 μήνες, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση, ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης, συνεργασία, συντονισμό και επιμόρφωση του προσωπικού δημόσιων φορέων, καθώς και στη δημιουργία δικτύου φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εμπορίας παιδιών. Εξίσου βασικός στόχος των δραστηριοτήτων του Προγράμματος ήταν η προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, οι οποίοι θεωρούνται ομάδα υψηλού κινδύνου σε ό,τι αφορά την εμπορία ανθρώπων. Τα δε επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος ανταποκρίνονται σε δύο βασικούς γενικούς σκοπούς: πρώτον, στην προώθηση και ανάπτυξη συντονισμού, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των αρμόδιων κρατικών φορέων και λοιπών εθνικών αρχών και σχετικών φορέων της Ε.Ε. και, δεύτερον, στην προώθηση και ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών ή/και θυμάτων εμπορίας, οι οποίοι περνούν παράτυπα τα ελληνικά-τουρκικά σύνορα.

Οι ομάδες-στόχοι του προγράμματος είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες, που είναι ή κινδυνεύουν να γίνουν θύματα εμπορίας ανθρώπων και οι οποίοι περνούν παράτυπα τα ελληνικά-τουρκικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών που φιλοξενούνται σε ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας, κέντρα κράτησης και κέντρα 1ης υποδοχής, το προσωπικό των κρατικών και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών, το προσωπικό των ξενώνων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών, και το ευρύ κοινό.

Υλικό προγράμματος

Οδηγός για την ανίχνευση ανήλικων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων - Εγχειρίδιο χρήσης του εργαλείου SESN

 

Οκτώβριος 2013 - Αύγουστος 2016

SASCA - Υποστήριξη ενηλίκων θυμάτων κακοποίησης σε πλαίσια φιλοξενίας στην παιδική τους ηλικία

To project SASCA ήταν ένα διετές πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από μια ευρωπαϊκή συνεργασία ΜΚΟ, πανεπιστημίων, δημοσίων φορέων και οργανώσεων θυμάτων κακοποίησης κατά την παιδική τους ηλικία από την Ιταλία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Εκπαίδευση σχετιζόμενων επαγγελματιών σχετικά με τις ανάγκες των θυμάτων για βοήθεια, ενημέρωση, υποστήριξη, προστασία και αποζημίωση», για την αποτελεσματική πρόσβαση για όλους στη δικαιοσύνη και την προαγωγή και υποστήριξη του δικαίου των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών.

Το πρόγραμμα εξέτασε το φαινόμενο της κακοποίησης των παιδιών σε εξωοικογενειακά περιβάλλοντα από την οπτική των ενήλικων πια θυμάτων, προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι μακροχρόνιες επιπτώσεις του φαινομένου, να ερευνηθεί αν και πώς τα θύματα μπορούν να βρουν προστασία και δικαιοσύνη στο υπάρχον νομικό πλαίσιο και να αναζητηθεί πώς η ανατροφοδότηση από την εμπειρία τους μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση της στρατηγικής πρόληψης του φαινομένου.

Η κακοποίηση στην παιδική ηλικία σε εξωοικογενειακά περιβάλλοντα δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς και δεν έχει λάβει τη δέουσα προσοχή και αναγνώριση από την επιστημονική κοινότητα.

Οι αντιδράσεις των επαγγελματιών και γενικότερα της κοινωνίας μπροστά στην αποκάλυψη περιστατικών κακοποίησης στην παιδική ηλικία σε εξωοικογενειακά πλαίσια τείνουν να χαρακτηρίζονται από σκεπτικισμό ή άμυνα καθώς αισθάνονται κάποιου είδους ενοχή.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα θύματα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη εξαιτίας του ανεπαρκούς πολλές φορές νομικού πλαισίου καθώς και των εμποδίων που θέτει το πλαίσιο στο οποίο διαπράχθηκε η κακοποίηση.

Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ακόμα και την κακοποίηση που έχουν υποστεί οι ενήλικες θύματα κακοποίησης στην παιδική ηλικία από το κοινωνικό περιβάλλον και τη δικαιοσύνη. Υπό αυτό το πρίσμα, ένα από τα βασικά προβλήματα που προκύπτει είναι πώς ορίζονται νομικά οι παραβάσεις καθώς και η έλλειψη εμπειρίας, ιδίως στην Ευρώπη, ώστε να εκπροσωπηθούν αποτελεσματικά ενώπιον της δικαιοσύνης τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν κακοποιηθεί ως παιδιά.

Σχετικά λοιπόν με αυτά τα προβλήματα και τις ανάγκες, οι στόχοι του προγράμματος ήταν οι ακόλουθοι:

- Η γνώση και η δημιουργία κοινών εργαλείων για την υποστήριξη ενήλικων θυμάτων που έχουν κακοποιηθεί ως παιδιά σε εξωοικογενειακά πλαίσια.

- Η αναζήτηση των πλέον κατάλληλων πρακτικών για την υποστήριξη των θυμάτων που έχουν υποστεί βία σε εξωοικογενειακά πλαίσια.

- Η προώθηση της αντίληψης για τη σημασία της δημόσιας ευθύνης και της ηθικής αποζημίωσης σε περιστατικά εξωοικογενειακής κακοποίησης και η παροχή μιας βάσης για την ανάπτυξη πολιτικών, πρακτικών,  παροχής υπηρεσιών και πρόληψης του φαινομένου.

Τα αποτελέσματα που επιδιώχθηκαν από το πρόγραμμα ήταν τα εξής:

- Η βελτίωση των πρακτικών για την υποστήριξη των θυμάτων.

- Η ενίσχυση της αντίληψης ότι η εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να συντελέσει στην αποκάλυψη εγκλημάτων που έχουν διενεργηθεί εντός ιδρυματικών πλαισίων.

- Ενίσχυση της αναγνώρισης της δημόσιας ευθύνης, συνεισφέροντας στον περιορισμό πιθανών μελλοντικών περιστατικών κακοποίησης παιδιών.

Ξεκινώντας από την εμπειρία των συμμετεχόντων εταίρων, το πρόγραμμα συνέβαλε στη βελτίωση των μέτρων παιδικής προστασίας και την ποιότητα της βοήθειας που παρέχεται στην Ευρώπη και υπηρέτησε την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά ορίζονται στο υπάρχον ευρωπαϊκό πλαίσιο, από την Οδηγία των Ηνωμένων Εθνών για την εναλλακτική φροντίδα των παιδιών, A/HRC/11/L.13 15.07.2009, τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αποϊδρυματοποίηση και τον μετασχηματισμό υπηρεσιών που απευθύνονται σε παιδιά, τη διακήρυξη του Π.Ο.Υ (2010) «Καλύτερη υγεία, καλύτερες ζωές», τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου No. 1303/2013 () και στις συστάσεις No 1934 (2010) και 1939 (2010) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος κάνει τα αποτελέσματα χρήσιμα και σε άλλες χώρες και ίσως αποτελέσει έναυσμα δράσης και γι’ αυτές. Διαφορετικοί εταίροι από διαφορετικούς πολιτισμούς και χώρες συνέβαλαν στην ανάπτυξη του προγράμματος προωθώντας μια πολυπολιτισμική προσέγγιση και αξιολογώντας τα όρια και τις ευκαιρίες μιας ευρωπαϊκής θεώρησης του ζητήματος. Τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν προκειμένου να διευκολυνθεί ο διάλογος μεταξύ πιθανών ενδιαφερόμενων. H ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών αναμένεται να επηρεάσει τις εφαρμοζόμενες πολιτικές για τη μεταρρύθμιση του τομέα της παιδικής προστασίας στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα θα προωθήσει και την αναγνώριση και την παροχή υποστήριξης σε ενήλικους που έχουν υπάρξει θύματα κακοποίησης σε εξωοικογενειακά πλαίσια κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας καθώς και στην αποτροπή μελλοντικών περιστατικών.

Οι βασικές δράσεις του προγράμματος:

 • Συγκριτική ανάλυση της ανασκόπησης της γνώσης γύρω από το ζήτημα της κακοποίησης παιδιών σε εξωοικογενειακά πλαίσια και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του.
 • Δημιουργία ενός διαδικτυακού αρχείου στον ιστότοπο του SASCA με αναφορές ερευνητικών στοιχείων και ανασκόπηση της υφιστάμενης νομοθεσίας.
 • Ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογίας για τη διενέργεια σχετικής έρευνας με 120 θύματα, 360 ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματίες καθώς και 60 δικαστικούς λειτουργούς μεταξύ των διαφορετικών χωρών.
 • Εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος υποστήριξης σε 180 ενδιαφερόμενους.
 • Συγγραφή οδηγού κατάλληλων πρακτικών για την υποστήριξη των θυμάτων, που θα διαδοθεί μέσα από 1800 USB, 800 έντυπα αντίτυπα, τον ιστότοπο του SASCA και σεμινάρια.
 • Δημιουργία 4 τοπικών δικτύων 30 ενδιαφερόμενων, φορέων, επαγγελματιών και οργανώσεων θυμάτων, που θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του προγράμματος ώστε να συνδιαμορφώσουν δραστηριότητες και ένα δίκτυο υποστήριξης θυμάτων.
 • Διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη πολιτικών ιδρυματικής υποστήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ενδιαφερόμενους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Οι προτάσεις αυτές θα παρουσιαστούν σε συνάντηση διάδοσης και ευαισθητοποίησης για την κακοποίηση των παιδιών σε εξωοικογενειακά πλαίσια, σε ενδιαφερόμενους φορείς και εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμών.
 • Οργάνωση 10 εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή 60 δικαστικών λειτουργών, 50 δικαστών, 50 δικηγόρων, 45 επαγγελματιών στο χώρο της υγείας, 45 υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων και 45 κοινωνικών λειτουργών.
 • Διοργάνωση 4 συνεδρίων με τη συμμετοχή 90 κοινωνικών λειτουργών, 60 επαγγελματιών από το χώρο της παιδικής προστασίας, 80 υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων, 70 επαγγελματιών στο χώρο της υγείας, 15 τοπικών αρχών, 100 εκπαιδευτικών, 15 υπεύθυνων στη χάραξη ευρωπαϊκών πολιτικών.
 • Δημοσίευση 5 σχετικών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.

Υλικό Προγράμματος

Εγχειρίδιο για Επαγγελματίες που εργάζονται σε πλαίσια εναλλακτικής φροντίδας

 

 

 

Μάρτιος 2013 - Οκτώβριος 2015

ΕΣΑ-ΚΑΠΑ-Π

Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση Και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών

 

Το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών» υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ), Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας το διάστημα 2013-2015. Το έργο υλοποιήθηκε στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Α2-Συντονισμού Εφαρμογής & Υποστήριξης της Υλοποίησης), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Κατηγορία Παρεμβάσεων: «Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού», του Άξονα Προτεραιότητας 13: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης».

Το Πρόγραμμα λειτούργησε ως ένα σύνολο εφαρμόσιμων πρακτικών και μεθόδων που προέκυψαν μέσα από την υλοποίηση ενός πλέγματος αλληλοσυνδεόμενων ενεργειών για μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Συγκεκριμένα μέσω της καθιέρωσης του Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης & Διαχείρισης ΚαΠα-Π και της συνακόλουθης τήρησης ενός Ενιαίου Αρχείου Κρουσμάτων το Εθνικό Σύστημα Αναφοράς ΚαΠα-Π το έργο αυτό προσέβλεπε, βάσει των οριζόντιων προβλεπόμενων δράσεων, να ωφελήσει τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες μέσω:

 • Της εκπαίδευσης των επαγγελματιών που απασχολούνται στους τομείς της Υγείας, της Πρόνοιας, της Δημόσιας τάξης, της Δικαιοσύνης, της Εκπαίδευσης, στον Οδηγό Εφαρμογής για επαγγελματίες βάσει του Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης ΚαΠα-Π.
 • Της εκπαίδευσης των επαγγελματιών στους τομείς της Υγείας, της Πρόνοιας, της Δημόσιας τάξης, της Δικαιοσύνης, της Εκπαίδευσης, στο Εθνικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΣΑ) Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών βάσει του Εγχειριδίου Λειτουργίας & Χρήσης για Επαγγελματίες.
 • Της διασύνδεσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής ΕΣΑ ΚαΠα-Π με ανάλογες εφαρμογές οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη: «e-pronoia για τον πολίτη» Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).
 • Της διασύνδεσης του Δικτύου Οργανισμών και Υπηρεσιών στους τομείς Υγείας, Πρόνοιας, Δημόσιας τάξης, Δικαιοσύνης και Εκπαίδευσης με τα υπάρχοντα Δίκτυα ( Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. (Υπ. Δικαιοσύνης), το "Άτυπο Εθνικό Δίκτυο για την Πρόληψη της ΚαΠα-Π"(ΙΥΠ) και το Δίκτυο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας Μεταξύ των Μαθητών στο Σχολείο» (ΕΨΥΠΕ).

 

 

Υλικό Προγράμματος:

Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών

Οδηγός Εφαρμογής του Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης Κακοποίησης - Παραμέλησης Παιδιών για Επαγγελματίες

Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση και Παραμέληση Παιδιών

Εγχειρίδιο για τη Λειτουργία και τη Χρήση του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών για Επαγγελματίες

Σελίδα στο facebook: Κακοποίηση & Παραμέληση Παιδιών-Πρωτόκολλο & ΕΣΑ

 

Νοέμβριος 2012 - Δεκέμβριος 2014

Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Μονάδας Ρεθύμνου

Σχέδιο συνολικής ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στην πόλη του Ρεθύμνου με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων (MIS 375809)

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού υλοποίησε την Πράξη «Σχέδιο συνολικής ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στην πόλη του Ρεθύμνου με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων» [ΕΣΠΑ MIS 375809], με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το επικοινωνιακό μήνυμα της Πράξης φέρει τον τίτλο: «Γνωρίζω, Μιλάω, Αλλάζω». Βασικό στόχο του προγράμματος, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2013, αποτέλεσε η συνολική ψυχοκοινωνική παρέμβαση και ενίσχυση της κοινωνίας του Ρεθύμνου μέσα από πολύμορφες και πολυεπίπεδες δράσεις και πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:

- Δράσεις πρόληψης, που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του σχολείου και απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές/-ριες του Νομού Ρεθύμνου

- Κλινικές και διαγνωστικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους και συμβουλευτικές παρεμβάσεις σε γονείς και εκπαιδευτικούς στη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης Παιδιού και Εφήβου.

- Δράσεις ευαισθητοποίησης που απευθύνθηκαν στην ευρύτερη κοινότητα του Ρεθύμνου και είχαν στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την πρόληψη φαινομένων βίας με έμφαση στη σεξουαλική βία κατά των παιδιών και εφήβων είτε αυτή προέρχεται από ενηλίκους είτε από ανηλίκους.

Ιανουάριος 2012 - Ιανουάριος 2014

INTOVIAN - Προστασία Βρεφών και Νηπίων

Προστασία Βρεφών και Νηπίων από την Ενδοοικογενειακή Βία: Σχεδιασμός Διαγνωστικού Πρωτοκόλλου για την Κακοποίηση και Παραμέληση Βρεφών και Νηπίων και η Εφαρμογή του στο Σύστημα Δημόσιας Υγείας - Protecting infants and toddlers from domestic violence: Development of a diagnostic protocol for infant and toddler abuse and neglect and its implementation to the public health system

 

Η προστασία των βρεφών και των νηπίων από την ενδοοικογενειακή βία αποτελεί προτεύον ευρωπαικό ζήτημα δημόσιας υγείας. Η ενδοοικογενειακή βία προς βρέφη και νήπια σπανίως προλαμβάνεται ή διαγιγνώσκεται πριν από τη νοσηλεία των τελευταίων σε νοσοκομεία και άλλες δομές υγείας, αφού ο συγκεκριμένος πληθυσμός έχει περιορισμένη επαφή με άλλες κοινωνικές ομάδες πέραν της οικογένειας. Εξάλλου η βία προς βρέφη και νήπια σπανίως αναγνωρίζεται και μετά την εισαγωγή τους σε δομές υγείας.

Το παρόν πρόγραμμα στόχευσε στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης της κακοποίησης και παραμέλησης βρεφών και νηπίων των ευρωπαϊκών υπηρεσιών υγείας. Για το σκοπό αυτό, δημιούργησε ένα πρωτόκολλο διάγνωσης της κακοποίησης και παραμέλησης βρεφών και νηπίων, το οποίο έλαβε υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες αυτής της ηλικιακής ομάδας, ενώ αξιοποίησε και σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν το θέμα αυτό. Το εν λόγω διαγνωστικό πρωτόκολλο είναι εφαρμόσιμο σε όλες τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον η πρόταση της υπεύθυνης επιστημονικής ομάδας του παρόντος προγράμματος είναι να συμπεριληφθεί το πρωτόκολλο στις προγραμματισμένες εξετάσεις υγείας βρεφών και νηπίων στις χώρες αυτές, με πιθανή τη διάχυσή του και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που θα εκφράσουν σχετικό ενδιαφέρον. Η πρόταση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των οικογενειών που διαμένουν σε ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν εθνικώς προκαθορισμένα προγράμματα προληπτικής ιατρικής κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων ζωής του παιδιού, κι ακολούθως γίνονται εύκολα προσβάσιμες στην αξιολόγηση από τους επαγγελματίες υγείας για τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με κακοποίηση και παραμέληση βρέφους και νηπίου.

Η δημιουργία του κοινού για τις χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα διαγνωστικού πρωτοκόλλου βασίστηκε σε προϋπάρχοντα διαγνωστικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιήθηκαν σε χώρες της ΕΕ, σε σύγχρονα ερευνητικά και κλινικά δεδομένα που αφορούν το θέμα αυτό. Το διαγνωστικό πρωτόκολλο που προέκυψε μετά την όλη προπαρασκευαστική διαδικασία εφαρμόστηκε πιλοτικά σε οικογένειες του γενικού πληθυσμού όλων των συμμετεχόντων χωρών.

Κάθε συμμετέχουσα χώρα εκπαίδευσε επαγγελματίες υγείας δημόσιων δομών υγείας που εξυπηρετούσαν βρέφη και νήπια και τις οικογένειές τους πώς να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο στο πλαίσιο της καθημερινής τους κλινικής πρακτικής. Παράλληλα, και εφόσον το διαγνωστικό πρωτόκολλο αποδειχθεί αποτελεσματικό και εύκολα εφαρμόσιμο στο πλαίσιο των δημόσιων υπηρεσιών υγείας, θα γίνουν προσπάθειες να συμπεριληφθεί στο εθνικά προκαθορισμένο πρόγραμμα προληπτικής παρακολούθησης βρεφών και νηπίων.

Στοχεύοντας στη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος, οι εταίροι θα δημιουργήσουν Εθνικά Δίκτυα Δημόσιων Φορέων Υγείας για το Παιδί. Κάθε φορέας θα ορίσει έναν εκπρόσωπο, ο οποίος θα συμμετέχει σε ετήσια συνάντηση για θέματα που άπτωνται της προστασίας βρεφών και νηπίων από την ενδοοικογενειακή κακοποίηση και παραμέληση. Μάλιστα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την προώθηση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του προγράμματος, οι εταίροι θα δημιουργήσουν μια φόρμα καταγραφής και παρακολούθησης περιπτώσεων κακοποίησης και παραμέλησης βρεφών και νηπίων που θα παραχωρηθεί στις δήμοσιες δομές υγείας του Δικτύου, ώστε όλες οι σχετικές περιπτώσεις να αρχειοθετούνται και να παρακολουθώνται από το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιων Φορέων Υγείας για το Παιδί της κάθε συμμετέχουσας χώρας.

Στo πλαίσιo της διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος διοργανώθηκε Διεθνές Συνέδριο, ενώ καθ’ όλη τη διάρκειά του λειτούργησε σχετικός ιστότοπος, (http://www.intovian.eu/) που ενημέρωνε για την πρόοδο των δράσεων σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και επέτρεπε την ανοιχτή πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την προστασία βρεφών και νηπίων από την ενδοοικογενειακή βία.

Το παρόν πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη της κακοποίησης και παραμέλησης βρεφών και νηπίων στις ευρωπαικές χώρες που συμμετέχουν στη δράση αυτή.

 

Υλικό Προγράμματος

Εγχειρίδιο Χρήσης του Εργαλείου Intovian

 

Νοέμβριος 2009 - Μάρτιος 2013

BECAN

BALKAN EPIDEMIOLOGICAL STUDY ON CHILD ABUSE AND NEGLECT

 

Το έργο με τίτλο “Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect (B.E.C.A.N.)”, υποβλήθηκε ως πρόταση από πλευράς Δ.Ψ.Υ.Κ.Π. στα πλαίσια της πρόσκλησης FP7-Health-2007-Bτου 7ουΠρογράμματος – Πλαισίου για την Έρευνα και Τεχνολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφορούσε τη χρηματοδότηση από την Ε.Ε. της μεγαλύτερης στην περιοχή των Βαλκανίων έρευνας πεδίου σε τυχαίο δείγμα του γενικού πληθυσμού για τα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας και της κακοποίησης-παραμέλησης των παιδιών(και ίσως μιας από τις μεγαλύτερες σε δείγμα παγκοσμίως) με ομογενοποιημένα ερευνητικά εργαλεία (τα ερευνητικά ερωτηματολόγια ICAST-C/P που συνιστώνται επισήμως από τον Π.Ο.Υ. και τα οποία παρήχθησαν σε συνεργασία της ISCPAN με την UNICEF και με συμμετοχή 130 εμπειρογνωμόνων από όλο τον κόσμο). Η έρευνα αυτή στόχο είχε να συμπεριλάβει συνολικό δείγμα πληθυσμού που θα υπερέβαινε τα 30.000 παιδιά και τους 30.000 γονείς σε ολόκληρη την επικράτεια των Βαλκανικών χωρών. Στη διαβαλκανική αυτή συνεργασία συμμετείχαν τμήματα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων της περιοχής και μη κυβερνητικές οργανώσεις με την παλαιότερη και σημαντικότερη επιστημονική ενασχόληση με το συγκεκριμένο πεδίο, ήτοι το Children’s Human Rights Centre of Albania, Albania (Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr. Altin Hazizaj), το Dep. of Medical Social Sciences, South-West University «N. Rilski», Bulgaria (Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr. Vaska Stancheva), το Dep. of Social Work, Faculty of Law, Univ. of Zagreb, Croatia (Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr. Marina Ajdukovic), το University Clinic of Psychiatry, F.Y.R. Macedonia (Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr. Marija Raleva), το Social Work Department, Faculty of Sociology and Social Work, Babes-Bolyai University, Romania (Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Prof. Maria Roth), το Faculty of Political Science, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr. Jelena Brkic), το Faculty for Special Education and Rehabilitation, University of Belgrade, Serbia (Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr. Veronica Ispanovich) και η Provincial Health Directorate of Izmir, Emergency Medical Services Department, Turkey (Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr. Zeynep Olmezoglu). Επίσης συμμετείχαν ως επιστημονικά επιβλέπων οργανισμός το W.H.O. Collaborating Centre on ChildCare and Protection (University of Liverpool, UK) και ως αξιολογητής και επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα επεξεργασίας δεδομένων το Insituto deli Innocentiτης UNICEF (Florence, Italy). Από πλευράς Δ.Ψ.Υ.Κ.Π. στην υλοποίηση των διαπραγματεύσεων από πλευράς του συνεργατικού εταιρικού σχήματος και της Διαχειριστικής Αρχής του 7ου Προγράμματος – Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Τεχνολογία συμμετείχαν οι κ.κ. Γιώργος Νικολαΐδης, Κική Πετρουλάκη και Κορίνα Χατζηνικολάου.

Στο Υλικό του Προγράμματος, που διατίθεται σε ελληνικά, αγγλικά και όλες τις γλώσσες των Βαλκανίων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

Η Επιδημιολογική Έρευνα BECAN για την Κακοποίηση και την Παραμέληση των Παιδιών στην Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Τουρκία (και στα αγγλικά)

Έκθεση στα αγγλικά για τις 9 βαλκανικές χώρες - Epidemiological Survey on Child Abuse and Neglect (CAN) in 9 Balkan Countries

Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης και Οδηγός Έρευνας για τα Τροποποιημένα ICAST-CH & ICAST-P ερωτηματολόγια  τα οποία δημιουργήθηκαν από τη Διεθνή Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών [International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect].

Ερωτηματολόγιο ICAST-CH (ελληνικά, αγγλικά και λοιπές βαλκανικές γλώσσες)

Ερωτηματολόγιο ICAST-P (ελληνικά, αγγλικά και λοιπές βαλκανικές γλώσσες)

Εθνικές Εκθέσεις ∆εικτών Επίπτωσης ΚαΠα-Π  των καταγεγραµµένων περιστατικών ΚαΠα-Π στα ελληνικά, τα αγγλικά και τις γλώσσες των 9 βαλκανικών χωρών.

Συνολική Έκθεση Δεικτών Επίπτωσης ΚαΠα-Π των καταγεγραμμένων περιστατικών ΚαΠα-Π για τις χώρες των Βαλκανίων.

Εθνικές εκθέσεις για στατιστικά και χαρακτηριστικά κακοποίησης και παραμέλησης (σε εθνικό και βαλκανικό επίπεδο) σε δείγμα παιδιών ηλικίας 11-16 ετών που παράτησαν το σχολείο σε Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία, Τουρκία και συνολική έκθεση στα αγγλικά

Πρωτόκολλο για την Εξαγωγή Πληροφοριών από ήδη υπάρχοντα αρχεία/βάσεις δεδομένων και Φόρμες Εξαγωγής Δεδομένων σε ελληνικά, αγγλικά και στις υπόλοιπες γλώσσες των βαλκανικών χωρών

Εγχειρίδιο Διαδικασιών για τους/τις Ερευνητές/Ερευνήτριες σε ελληνικά, αγγλικά και στις υπόλοιπες γλώσσες των βαλκανικών χωρών

Φόρµα Συλλογής Στοιχείων σχετικών µε τους Φορείς/Οργανισµούς και τα ∆ιαθέσιµα Αρχεία σε ελληνικά, αγγλικά και στις υπόλοιπες γλώσσες των βαλκανικών χωρών

Φόρμα Συλλογής Στοιχείων που Συμπληρώνεται για Κάθε Περιστατικό σε ελληνικά, αγγλικά και στις υπόλοιπες γλώσσες των βαλκανικών χωρών

Αναφορά της κατάστασης τον Φεβρουάριο του 2010 σχετικά με την ΚΑΠΑΠ-Π στην Ελλάδα - Current Situation Concerning Child Abuse and Neglect (CAN) in Greece (February 2010)