logo ich
Νοέμβριος 2012 - Δεκέμβριος 2014

Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Μονάδας Ρεθύμνου

Σχέδιο συνολικής ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στην πόλη του Ρεθύμνου με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων (MIS 375809)

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού υλοποίησε την Πράξη «Σχέδιο συνολικής ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στην πόλη του Ρεθύμνου με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων» [ΕΣΠΑ MIS 375809], με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το επικοινωνιακό μήνυμα της Πράξης φέρει τον τίτλο: «Γνωρίζω, Μιλάω, Αλλάζω». Βασικό στόχο του προγράμματος, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2013, αποτέλεσε η συνολική ψυχοκοινωνική παρέμβαση και ενίσχυση της κοινωνίας του Ρεθύμνου μέσα από πολύμορφες και πολυεπίπεδες δράσεις και πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:

- Δράσεις πρόληψης, που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του σχολείου και απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές/-ριες του Νομού Ρεθύμνου

- Κλινικές και διαγνωστικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους και συμβουλευτικές παρεμβάσεις σε γονείς και εκπαιδευτικούς στη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης Παιδιού και Εφήβου.

- Δράσεις ευαισθητοποίησης που απευθύνθηκαν στην ευρύτερη κοινότητα του Ρεθύμνου και είχαν στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την πρόληψη φαινομένων βίας με έμφαση στη σεξουαλική βία κατά των παιδιών και εφήβων είτε αυτή προέρχεται από ενηλίκους είτε από ανηλίκους.

Ιανουάριος 2012 - Ιανουάριος 2014

INTOVIAN - Προστασία Βρεφών και Νηπίων

Προστασία Βρεφών και Νηπίων από την Ενδοοικογενειακή Βία: Σχεδιασμός Διαγνωστικού Πρωτοκόλλου για την Κακοποίηση και Παραμέληση Βρεφών και Νηπίων και η Εφαρμογή του στο Σύστημα Δημόσιας Υγείας - Protecting infants and toddlers from domestic violence: Development of a diagnostic protocol for infant and toddler abuse and neglect and its implementation to the public health system

 

Η προστασία των βρεφών και των νηπίων από την ενδοοικογενειακή βία αποτελεί προτεύον ευρωπαικό ζήτημα δημόσιας υγείας. Η ενδοοικογενειακή βία προς βρέφη και νήπια σπανίως προλαμβάνεται ή διαγιγνώσκεται πριν από τη νοσηλεία των τελευταίων σε νοσοκομεία και άλλες δομές υγείας, αφού ο συγκεκριμένος πληθυσμός έχει περιορισμένη επαφή με άλλες κοινωνικές ομάδες πέραν της οικογένειας. Εξάλλου η βία προς βρέφη και νήπια σπανίως αναγνωρίζεται και μετά την εισαγωγή τους σε δομές υγείας.

Το παρόν πρόγραμμα στόχευσε στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης της κακοποίησης και παραμέλησης βρεφών και νηπίων των ευρωπαϊκών υπηρεσιών υγείας. Για το σκοπό αυτό, δημιούργησε ένα πρωτόκολλο διάγνωσης της κακοποίησης και παραμέλησης βρεφών και νηπίων, το οποίο έλαβε υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες αυτής της ηλικιακής ομάδας, ενώ αξιοποίησε και σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν το θέμα αυτό. Το εν λόγω διαγνωστικό πρωτόκολλο είναι εφαρμόσιμο σε όλες τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον η πρόταση της υπεύθυνης επιστημονικής ομάδας του παρόντος προγράμματος είναι να συμπεριληφθεί το πρωτόκολλο στις προγραμματισμένες εξετάσεις υγείας βρεφών και νηπίων στις χώρες αυτές, με πιθανή τη διάχυσή του και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που θα εκφράσουν σχετικό ενδιαφέρον. Η πρόταση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των οικογενειών που διαμένουν σε ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν εθνικώς προκαθορισμένα προγράμματα προληπτικής ιατρικής κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων ζωής του παιδιού, κι ακολούθως γίνονται εύκολα προσβάσιμες στην αξιολόγηση από τους επαγγελματίες υγείας για τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με κακοποίηση και παραμέληση βρέφους και νηπίου.

Η δημιουργία του κοινού για τις χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα διαγνωστικού πρωτοκόλλου βασίστηκε σε προϋπάρχοντα διαγνωστικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιήθηκαν σε χώρες της ΕΕ, σε σύγχρονα ερευνητικά και κλινικά δεδομένα που αφορούν το θέμα αυτό. Το διαγνωστικό πρωτόκολλο που προέκυψε μετά την όλη προπαρασκευαστική διαδικασία εφαρμόστηκε πιλοτικά σε οικογένειες του γενικού πληθυσμού όλων των συμμετεχόντων χωρών.

Κάθε συμμετέχουσα χώρα εκπαίδευσε επαγγελματίες υγείας δημόσιων δομών υγείας που εξυπηρετούσαν βρέφη και νήπια και τις οικογένειές τους πώς να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο στο πλαίσιο της καθημερινής τους κλινικής πρακτικής. Παράλληλα, και εφόσον το διαγνωστικό πρωτόκολλο αποδειχθεί αποτελεσματικό και εύκολα εφαρμόσιμο στο πλαίσιο των δημόσιων υπηρεσιών υγείας, θα γίνουν προσπάθειες να συμπεριληφθεί στο εθνικά προκαθορισμένο πρόγραμμα προληπτικής παρακολούθησης βρεφών και νηπίων.

Στοχεύοντας στη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος, οι εταίροι θα δημιουργήσουν Εθνικά Δίκτυα Δημόσιων Φορέων Υγείας για το Παιδί. Κάθε φορέας θα ορίσει έναν εκπρόσωπο, ο οποίος θα συμμετέχει σε ετήσια συνάντηση για θέματα που άπτωνται της προστασίας βρεφών και νηπίων από την ενδοοικογενειακή κακοποίηση και παραμέληση. Μάλιστα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την προώθηση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του προγράμματος, οι εταίροι θα δημιουργήσουν μια φόρμα καταγραφής και παρακολούθησης περιπτώσεων κακοποίησης και παραμέλησης βρεφών και νηπίων που θα παραχωρηθεί στις δήμοσιες δομές υγείας του Δικτύου, ώστε όλες οι σχετικές περιπτώσεις να αρχειοθετούνται και να παρακολουθώνται από το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιων Φορέων Υγείας για το Παιδί της κάθε συμμετέχουσας χώρας.

Στo πλαίσιo της διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος διοργανώθηκε Διεθνές Συνέδριο, ενώ καθ’ όλη τη διάρκειά του λειτούργησε σχετικός ιστότοπος, (http://www.intovian.eu/) που ενημέρωνε για την πρόοδο των δράσεων σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και επέτρεπε την ανοιχτή πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την προστασία βρεφών και νηπίων από την ενδοοικογενειακή βία.

Το παρόν πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη της κακοποίησης και παραμέλησης βρεφών και νηπίων στις ευρωπαικές χώρες που συμμετέχουν στη δράση αυτή.

 

Υλικό Προγράμματος

Εγχειρίδιο Χρήσης του Εργαλείου Intovian

 

Νοέμβριος 2009 - Μάρτιος 2013

BECAN

BALKAN EPIDEMIOLOGICAL STUDY ON CHILD ABUSE AND NEGLECT

 

Το έργο με τίτλο “Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect (B.E.C.A.N.)”, υποβλήθηκε ως πρόταση από πλευράς Δ.Ψ.Υ.Κ.Π. στα πλαίσια της πρόσκλησης FP7-Health-2007-Bτου 7ουΠρογράμματος – Πλαισίου για την Έρευνα και Τεχνολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφορούσε τη χρηματοδότηση από την Ε.Ε. της μεγαλύτερης στην περιοχή των Βαλκανίων έρευνας πεδίου σε τυχαίο δείγμα του γενικού πληθυσμού για τα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας και της κακοποίησης-παραμέλησης των παιδιών(και ίσως μιας από τις μεγαλύτερες σε δείγμα παγκοσμίως) με ομογενοποιημένα ερευνητικά εργαλεία (τα ερευνητικά ερωτηματολόγια ICAST-C/P που συνιστώνται επισήμως από τον Π.Ο.Υ. και τα οποία παρήχθησαν σε συνεργασία της ISCPAN με την UNICEF και με συμμετοχή 130 εμπειρογνωμόνων από όλο τον κόσμο). Η έρευνα αυτή στόχο είχε να συμπεριλάβει συνολικό δείγμα πληθυσμού που θα υπερέβαινε τα 30.000 παιδιά και τους 30.000 γονείς σε ολόκληρη την επικράτεια των Βαλκανικών χωρών. Στη διαβαλκανική αυτή συνεργασία συμμετείχαν τμήματα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων της περιοχής και μη κυβερνητικές οργανώσεις με την παλαιότερη και σημαντικότερη επιστημονική ενασχόληση με το συγκεκριμένο πεδίο, ήτοι το Children’s Human Rights Centre of Albania, Albania (Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr. Altin Hazizaj), το Dep. of Medical Social Sciences, South-West University «N. Rilski», Bulgaria (Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr. Vaska Stancheva), το Dep. of Social Work, Faculty of Law, Univ. of Zagreb, Croatia (Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr. Marina Ajdukovic), το University Clinic of Psychiatry, F.Y.R. Macedonia (Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr. Marija Raleva), το Social Work Department, Faculty of Sociology and Social Work, Babes-Bolyai University, Romania (Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Prof. Maria Roth), το Faculty of Political Science, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr. Jelena Brkic), το Faculty for Special Education and Rehabilitation, University of Belgrade, Serbia (Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr. Veronica Ispanovich) και η Provincial Health Directorate of Izmir, Emergency Medical Services Department, Turkey (Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr. Zeynep Olmezoglu). Επίσης συμμετείχαν ως επιστημονικά επιβλέπων οργανισμός το W.H.O. Collaborating Centre on ChildCare and Protection (University of Liverpool, UK) και ως αξιολογητής και επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα επεξεργασίας δεδομένων το Insituto deli Innocentiτης UNICEF (Florence, Italy). Από πλευράς Δ.Ψ.Υ.Κ.Π. στην υλοποίηση των διαπραγματεύσεων από πλευράς του συνεργατικού εταιρικού σχήματος και της Διαχειριστικής Αρχής του 7ου Προγράμματος – Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Τεχνολογία συμμετείχαν οι κ.κ. Γιώργος Νικολαΐδης, Κική Πετρουλάκη και Κορίνα Χατζηνικολάου.

Στο Υλικό του Προγράμματος, που διατίθεται σε ελληνικά, αγγλικά και όλες τις γλώσσες των Βαλκανίων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

Η Επιδημιολογική Έρευνα BECAN για την Κακοποίηση και την Παραμέληση των Παιδιών στην Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Τουρκία (και στα αγγλικά)

Έκθεση στα αγγλικά για τις 9 βαλκανικές χώρες - Epidemiological Survey on Child Abuse and Neglect (CAN) in 9 Balkan Countries

Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης και Οδηγός Έρευνας για τα Τροποποιημένα ICAST-CH & ICAST-P ερωτηματολόγια  τα οποία δημιουργήθηκαν από τη Διεθνή Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών [International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect].

Ερωτηματολόγιο ICAST-CH (ελληνικά, αγγλικά και λοιπές βαλκανικές γλώσσες)

Ερωτηματολόγιο ICAST-P (ελληνικά, αγγλικά και λοιπές βαλκανικές γλώσσες)

Εθνικές Εκθέσεις ∆εικτών Επίπτωσης ΚαΠα-Π  των καταγεγραµµένων περιστατικών ΚαΠα-Π στα ελληνικά, τα αγγλικά και τις γλώσσες των 9 βαλκανικών χωρών.

Συνολική Έκθεση Δεικτών Επίπτωσης ΚαΠα-Π των καταγεγραμμένων περιστατικών ΚαΠα-Π για τις χώρες των Βαλκανίων.

Εθνικές εκθέσεις για στατιστικά και χαρακτηριστικά κακοποίησης και παραμέλησης (σε εθνικό και βαλκανικό επίπεδο) σε δείγμα παιδιών ηλικίας 11-16 ετών που παράτησαν το σχολείο σε Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία, Τουρκία και συνολική έκθεση στα αγγλικά

Πρωτόκολλο για την Εξαγωγή Πληροφοριών από ήδη υπάρχοντα αρχεία/βάσεις δεδομένων και Φόρμες Εξαγωγής Δεδομένων σε ελληνικά, αγγλικά και στις υπόλοιπες γλώσσες των βαλκανικών χωρών

Εγχειρίδιο Διαδικασιών για τους/τις Ερευνητές/Ερευνήτριες σε ελληνικά, αγγλικά και στις υπόλοιπες γλώσσες των βαλκανικών χωρών

Φόρµα Συλλογής Στοιχείων σχετικών µε τους Φορείς/Οργανισµούς και τα ∆ιαθέσιµα Αρχεία σε ελληνικά, αγγλικά και στις υπόλοιπες γλώσσες των βαλκανικών χωρών

Φόρμα Συλλογής Στοιχείων που Συμπληρώνεται για Κάθε Περιστατικό σε ελληνικά, αγγλικά και στις υπόλοιπες γλώσσες των βαλκανικών χωρών

Αναφορά της κατάστασης τον Φεβρουάριο του 2010 σχετικά με την ΚΑΠΑΠ-Π στην Ελλάδα - Current Situation Concerning Child Abuse and Neglect (CAN) in Greece (February 2010)

 

 

Δεκέμβριος 2009 - Φεβρουάριος 2012

Raising a Child - Μεγαλώνοντας ένα Παιδί μέσα από τα Κάγκελα της Φυλακής

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DAPHNE ΙΙΙ «Μεγαλώνοντας ένα Παιδί μέσα από τα Κάγκελα της Φυλακής – Raising a Child through Prison Bars», το οποίο υλοποιήθηκε στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Είχε ως στόχους:

i) την υποστήριξη και ενδυνάμωση των φυλακισμένων μητέρων και υποψήφιων μητέρων ως προς τη διαχείριση των προσωπικών τους εμπειριών βίας [είτε Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ) είτε εμπειριών Κακοποίησης-Παραμέλησης κατά την παιδική τους ηλικία (ΚαΠα-Π)] καθώς και στην ενίσχυση του γονεϊκού τους ρόλου

ii) την πρόληψη και καταπολέμηση της Κακοποίησης και Παραμέλησης των παιδιών φυλακισμένων γονιών

iii) την παροχή υποστήριξης στα παιδιά των φυλακισμένων γονιών, έτσι ώστε να διακοπεί ο κύκλος της βίας και να ενισχυθεί η ψυχική ανθεκτικότητα (resilience) των παιδιών.

Στη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε έρευνα και συλλογή δεδομένων από 3 χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία) με στόχο τη χαρτογράφηση του πληθυσμού των κρατούμενων μητέρων όσον αφορά τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενες μητέρες, τα παιδιά τους και οι οικογένειές τους, την έκταση της Κακοποίησης-Παραμέλησης των παιδιών και την ποιότητα του συναισθηματικού δεσμού τόσο των κρατούμενων μητέρων όσο και των παιδιών τους, τις εμπειρίες βίας μεταξύ ερωτικών συντρόφων των κρατούμενων μητέρων και την ψυχική υγεία των παιδιών των φυλακισμένων γονέων.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από το Δεκέμβριο του 2009 έως και το Φεβρουάριο του 2012 οι παρακάτω δράσεις σε Βουλγαρία, Ελλάδα και Ρουμανία:

  • Διεξαγωγή Έρευνας σε πληθυσμό κρατούμενων μητέρων και παιδιών κρατούμενων γονιών & Έρευνας Αναγκών (σε κρατούμενες μητέρες & το επιστημονικό προσωπικό των γυναικείων φυλακών)
  • Ομάδες Στήριξης Μητέρων & Δράσεις για την Ενίσχυση των Οικογενειακών Δεσμών, συνολικά σε πέντε γυναικείες φυλακές στις τρεις Βαλκανικές χώρες (σε μία γυναικεία φυλακή στη Βουλγαρία, σε δυο στην Ελλάδα και στη Ρουμανία αντίστοιχα),
  • Ομάδες Στήριξης Παιδιών κρατούμενων γονιών μέσω θεατρικού παιχνιδιού,
  • Σεμινάρια Ευαισθητοποίησης του σωφρονιστικού προσωπικού και Εκπαίδευσης του επιστημονικού προσωπικού των γυναικείων φυλακών και
  • Δημιουργία Υποστηρικτικού Υλικού

​Στις δράσεις του προγράμματος συμμετείχαν 269 φυλακισμένες μητέρες και 132 παιδιά φυλακισμένων γονέων που έλαβαν μέρος στις Ομάδες Στήριξης, αλλά και 81 παιδιά κρατούμενων μητέρων που συμμετείχαν στις δράσεις ενίσχυσης των οικογενειακών δεσμών που υλοποιήθηκαν σε 5 γυναικείες φυλακές. 

Υλικό Προγράμματος

Ομάδες Συζήτησης για Μητέρες

Εγχειρίδιο για Επαγγελματίες

Θεατρικό Εργαστήριο «Ωραία Όρια» «δεν μπορούμε να μεταμορφώσουμε τον κόσμο...

...αν δεν μεταμορφώσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό»

Φυλλάδιο για τα παιδιά

Φυλλάδιο για τις φυλακισμένες μητέρες

Σεπτέμβριος 2020 - Οκτώβριος 2024

COST - Multi-Sectoral Responses to Child Abuse and Neglect in Europe: Incidence and Trends (Euro-CAN)

COST - Multi-Sectoral Responses to Child Abuse and Neglect in Europe: Incidence and Trends (Euro-CAN) – Πολυτομεακές Απαντήσεις στην Κακοποίηση & Παραμέληση του Παιδιού στην Ευρώπη: CA19106

Στην Ευρώπη εκατομμύρια παιδιά βιώνουν κακοποίηση ή παραμέληση από όσους θα όφειλαν να τα φροντίζουν. Ωστόσο παραμένει ακόμα εν πολλοίς άγνωστο πόσα από αυτά τα παιδιά αναζητούν και βρίσκουν βοήθεια, ποιες υπηρεσίες λαμβάνουν κι από ποιους. Επιπλέον οι χώρες αγνοούν ως επί το πλείστον ποιου είδους κακομεταχείριση προξενεί μοιραία αποτελέσματα. Έτσι διαπιστώνεται ένα μεγάλο χάσμα στις γνώσεις μας το οποίο πιθανότατα να οφείλεται στους αλλοπρόσαλλους τρόπους με τους οποίους λαμβάνει χώρα η παρακολούθηση και η αναφορά των υπηρεσιών για την κακομεταχείριση των παιδιών σε όλη την Ευρώπη. Χωρίς αυτή την πληροφόρηση δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε πώς λειτουργούν τα συστήματα, τι πρόσθετες απόπειρες πρόληψης απαιτούνται, αν οι παρεμβάσεις συνάδουν με τις ανάγκες των θυμάτων ή αν εντοπίζονται ορθά οι πιο ευάλωτες ομάδες. Το προτεινόμενο έργο αντιμετωπίζει αυτό το χάσμα δημιουργώντας ένα δίκτυο ειδικών στην παιδική κακομεταχείριση και σχετιζόμενων ενδιαφερομένων φορέων, τους οποίους συνδέει σε ομάδες εργασίας προκειμένου να προωθήσουν την ανάπτυξη μιας αναλυτικής, συγκροτημένης και συγκριτικής μεθοδολογίας για τη συλλογή των δεδομένων παρακολούθησης της κακομεταχείρισης των παιδιών και των προβληματικών επιπτώσεων που σχετίζονται με αυτήν. Ερευνητές, ομάδες πολιτικής χάραξης, κυβερνητικά κέντρα και επαγγελματίες θα αναγνωρίσουν τις μεθόδους βέλτιστων πρακτικών εποπτείας και θα συστήσουν αποτελεσματικούς τρόπους υλοποίησής τους στην Ευρώπη. Αυτό το δίκτυο επιπλέον θα προσκαλέσει τους νέους και ενήλικες επιζώντες της παιδικής κακομεταχείρισης να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις διαδικασίες ανάληψης αποφάσεων των ομάδων εργασίας.

Οι τέσσερεις ομάδες εργασίας του δικτύου θα εστιάσουν στα παρακάτω:

1) ορισμός και τελεστικοποίηση της κακομεταχείρισης του παιδιού

2) προώθηση δευτερευουσών αναλύσεων

3) συμμετοχικές προσεγγίσεις της επόπτευσης της κακομεταχείρισης του παιδιού

4) υλοποίηση και διάδοση υλικού. Τελικά προϊόντα των έργων θα περιλαμβάνουν κατευθυντήριες οδηγίες για την υλοποίηση των βέλτιστων πρακτικών στην παρακολούθηση της παιδικής κακομεταχείρισης στην Ευρώπη.

Χώρες που συμμετέχουν: Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Ισραήλ, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Μολδαβία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Φινλανδία

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://liu.se/en/research/barnafrid/euro-can και στο twitter  https://twitter.com/CA19106_EuroCAN

Το πανευρωπαϊκό διακυβερνητικό πλαίσιο COST (European Cooperation in Science and Technology) έχει ως αποστολή του την υλοποίηση ρηξικέλευθων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων που οδηγούν σε νέες ιδέες και υπηρεσίες και σε καινούργια προϊόντα κι ως εκ τούτου συνεισφέρουν στην ενίσχυση των ερευνητικών και καινοτόμων δυνατοτήτων της Ευρώπης.

Ειδικότερα οι στόχοι του είναι:

- Κοινά ερευνητικά εγχειρήματα και προγράμματα μέσω συντονισμού δράσεων εθνικής ή άλλης χρηματοδότησης, με διαχείριση πανευρωπαϊκών, υψηλής ποιότητας, συνεργατικών, επιστημονικών-τεχνολογικών δικτύων

- Οικοδόμηση δυνατοτήτων παροχής ευκαιριών σε αναδυόμενα ταλέντα με παράλληλη ενίσχυση και οικοδόμηση ολοκληρωμένων επιστημονικών-τεχνολογικών κοινοτήτων.

- Διερεύνηση Κοινωνικών Ζητημάτων μέσω της προώθησης διεπιστημονικών-διακλαδικών, νέων προσεγγίσεων και θεμάτων και αναγνώριση πρώιμων προειδοποιητικών σημαδιών αδιάγνωστων κοινωνικών προβλημάτων με στόχο τη συνεισφορά στις Κοινωνικές Προκλήσεις

- Ενίσχυση της Πολιτικής Συμπερίληψης του COST με την προώθηση καλύτερης πρόσβασης και εμπλοκής ερευνητών από χώρες με λιγότερο εντατική έρευνα.

Δείτε περισσότερα: https://www.cost.eu